Skillstreaming AB

Skillstreaming arbetar utifrån ungdomens samtliga behovsområden enligt BBIC- alltifrån kartläggning, behandling till utslussning och eftervård. Skillstreaming arbetar för utveckling, förändring och vägen till ett självständigt liv. Skillstreamings ledord är kvalitet, delaktighet, professionalism och empati.

Målet med vistelsen är att ungdomens skyddsfaktorer skall stärkas, riskfaktorerna minimeras och ungdomens självständighet utvecklas.

Placeringar hos oss är alltid baserade på matchningsprincip där vi utgår från våra behandlingsmetoder, personalgruppens kompetenser, ungdomarnas gruppdynamik och problematik med den tilltänkta placerande ungdomens bakgrund.
Vi har sex platser för pojkar på Gunsta HVB hem och tio platser för flickor varav tre är utslussningsplatser på Östhammar HVB hem.

Läs mer
Alla Verksamheter

Teoretisk grund och metoder

Behandlingsarbetet inom Skillstreaming utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder inom KBT i kombination med metoder som Aggression Replacement Training (ART), motiverande samtal (MI), Tillämpad Avslappning (TA) och allmän daglig livsföring (ADL), individuella behandlingssamtal och även teckenekonomisystem för att skifta fokus, höja motivationen och öka färdigheterna.

LÄS MER

Rekommendation

Kvalitetsäkring

logo_color copy

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvårdsverksamheter och socialtjänstens verksamheter. Man kan även vända sig till IVO vid klagomål, synpunkter och avvikelser, exempelvis vid anmälan av Lex Sarah.

social

Verksamheterna uppfyller bl.a. kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

logo-rff

Verksamheten är medlem i Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF).