2018-03-17_0001
00057_4555

Behandling för flickor

Behandlingsarbetet inom Skillstreaming utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Inom KBT fokuserar man på samspelet mellan individen och omgivningen, och hjälper individen att se konsekvenserna av ett beteende, att förstå de egna motiven samt att utveckla alternativa beteenden.

Behandlingssteg

Skillstreaming utgår från metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT) med bland annat ART (Aggression Replacement Training), MI (motiverande samtal), TA (Tillämpad Avslappning) och ADL (allmän daglig livsföring). Mentalisering och systemteoretiskt perspektiv präglar behandlingsprocesserna. Dessa metoder och perspektiv underlättar förändringsprocesser samt främjar motivation.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med god kvalitet behövs underlag från uppdragsgivaren. Bedömning av om inskrivning och bakgrundsuppgifter används till riskbedömning och matchning samt placeringsuppgifter används till inskrivningsunderlag.

Vårdplanen, vilken utgår från BBIC, används till samtycke till placeringen och ger övergripande mål för placeringen och ska vara klart senast vid inskrivningen.

Vi kan tillhandahålla neuropsykiatriska utredningar genom ett mobilt neuropsykiatriskt team bestående av specialister såsom psykiatriker och psykologer.

Fokus på observationer, analyser och fokusering på ungdomens beteendeproblematik. Kartläggning av överskotts- och underskottsbeteenden, förstärkare och styrkor.

Vi arbetar och gör uppföljningar baserad på utveckling och beteendeförändring under placeringstiden. Behandlingen baseras på den genomförandeplan som tagits fram utifrån de behov och målsättningar som beskrivs i vårdplanen. Ungdomen börjar även med ART lektioner. Behandlingsinsatserna intensifieras i form av bland annat individuella strukturerade samtal och övningar som kan också ske i grupp. Ungdomen övar exempelvis på mer utvecklade sociala färdigheter och känslokontroll utifrån ART.

I detta behandlingssteg tränar ungdomen på att vidmakthålla de inlärda färdigheterna, samt att generalisera dem till den miljö hon eller han kommer att befinna sig i efter genomförd behandling. Efter avslutad behandling på våra behandlingshem kan vi erbjuda eftervård och fortsatt stöd i form av familjehemsplacering eller Skillstreamings träningslägenheter.

Nätverksarbete

Skillstreaming verkar för att främja samverkan och samsyn mellan ungdom, vårdnadshavare, placerande myndighet, skolan samt andra viktiga aktörer i ungdomens nätverk för att skapa rätt förutsättning för en lyckad behandling.

En individuell planering görs för varje unga vuxna vid början av en placering. På individnivån genomförs uppföljningsmöten med socialtjänst, föräldrar och ungdom.

Uppföljning sker utifrån målen i genomförandeplan samt med månadsrapporter som skickas till uppdragsgivaren. Vi erbjuder bland annat strukturerade överlämningar och regelbundna uppföljningar för att skapa kontinuitet i behandlingen.