Kvalitetssäkring

Skillstreamings vårdverksamheter kvalitetssäkras utifrån de lagar och förordningar som verksamheterna omfattas av.  Verksamheterna uppfyller bl.a. kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitetsarbetet inbegriper bland annat riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, utvärderingar och uppföljningar.

Skandinavisk sjukvårdsinformation (SSIL) utför kvalitetsindex genom intervjuer med våra uppdragsgivare och klienter som utvärderar vår verksamhet utifrån deras erfarenheter av oss som uppdragstagare. Denna utvärdering ligger till grund för förbättring och utveckling av verksamheterna och utgör därmed en viktig del av kvalitetsarbetet hos Skillstreaming. För att ta del av SSIL:s utvärderingar och rapporter om Skillstreaming, vänligen besök www.ssil.se.

Vi tillämpar mötes- och dokumentationsstrukturen och grundvärderingarna enligt modellen BBIC. Därför utbildar vi all vår personal i BBIC samt i dokumentation och rapportering som grundas på BBIC för att hålla god kvalitet i journalsystemet SecuraNova som används på samtliga enheter på Skillstreaming.

Vi håller oss dessutom uppdaterade med aktuell forskning och vidareutbildar fortlöpande vår personalgrupp utefter det för att hålla god kvalitet i vårt arbete.